image

Lô sóng có thể sản xuất trên 100 triệu mét giấy tới.
Đây là một tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới!

Item roll number country flute type diameter Surface length Production linear meter
1 CFM-2437 Malaysia B 330/496 2393 230,000,000
2 CFM-2952N Taiwan A 375 2545(2760) 176,300,000
3 CFM-3011N Malaysia B 280 1650(1690)/1650(1700) 162,000,000
4 CFM-2829N Malaysia B 321 2070/2050(2070) 161,000,000
5 CFM-3652N Malaysia B 408 2580(2740) 151,000,000
6 CFM-2952N Taiwan A 375 2545(2760) 143,900,000
7 CFM-3779N Indonesia C 340 2250 136,127,714
8 CFM-3704N Indonesia C 340 2250 133,344,998
9 CFM-3073N Taiwan A 375 2545(2760) 130,000,000
10 CFM-2245 China B 320 1650 120,000,000
11 CFM-2438N China A 306/308 1640 110,000,000
12 CFM-2839N Taiwan A 400 2550(2650) 109,000,000
13 CFM-2934N Taiwan A 360 2300 105,500,000
14 CFM-3663 India A 360 1900 105,000,000
15 CFM-3072N Malaysia A 408 2580(2740) 105,000,000
16 CFM-3384 Taiwan A 400 1900(2000) 101,000,000
17 CFM-3062N Taiwan B 340 2500 100,000,000
18 CFM-3147 Malaysia B 400 1892 100,000,000
19 CFM-2482N Taiwan A 408 2250(2300) 101,100,000
20 CFM-2559N Taiwan A 408 2580(2740) 101,000,000